Scroll Top

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUŽITIA COOKIES

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Správcomosobných údajov je spoločnosť Optimall optika s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“), sídlom ul. gen. Klapku 3924/0, 94501 Komárno, IČO:53643488, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Vložka číslo 53804/N. 

Prevádzkovateľ nemá poverenú zodpovednú osobu vo vzťahu k osobným údajom. V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, nás môžete kontaktovať, radi vám zodpovieme vaše otázky.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

E-mail:info@starlite.sk

Tel. číslo: +421 35 7721010

Sídlo: ul.gen. Klapku 3924/0, 945 01 Komárno

2. PREHLÁSENIE

Ochrana osobných údajov a Vášho súkromia pri používaní našej webovej stránky je pre nás mimoriadne dôležitá. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach starlite.sk, sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochraneosobných údajova ozmenea doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018. Spracovanie osobných údajov prevádzkovateľom je vo všetkých prípadoch založené na zákone alebo dobrovoľnom súhlase.

3. ZBER A SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ pri návšteve webových stránok, ktoré prevádzkuje, nezaznamenáva adresu IP ani iné osobné údaje používateľa.

HTML kód webových stránok prevádzkovaných správcom údajov môže obsahovať nezávislé odkazy za na externý server na webové analytické merania. Súčasťou merania je aj sledovanie konverzií. Poskytovateľ služieb webovej analýzy nespracováva osobné údaje, iba údaje súvisiace s prehliadaním, ktoré nie sú vhodné na identifikáciu jednotlivých jednotlivcov. Na našich stránkach používame Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google. Google Analytics používa cookies, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré nám umožňujú analyzovať vaše používanie webových stránok. Súhlas s používaním súborov cookies môžete zmeniť prostredníctvom nastavenia ochrany osobných údajov na našich webových stránkach alebo prostredníctvom svojho webového prehliadača.

Ďalšie informácie o pravidlách ochrany osobných údajov spoločností Google a Facebok nájdete na stránke:

http://www.google.com/privacy.html a https://www.facebook.com/about/privacy/

4. DEFINÍCIA POJMOV

Dotknutá osoba: Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Súhlas dotknutej osoby: Akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Osobné údaje: Údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Spracúvanie osobných údajov: Spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Porušenie ochrany osobných údajov: Porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo k neoprávnenému poskytovaniu prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo k neoprávnenému prístupu k nim.

Prevádzkovateľ: Každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.

Sprostredkovateľ: Každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Príjemca: Každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou: za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov.

Tretia strana: Každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľom, sprostredkovateľom alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje.

5. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

Vaše osobné údaje spracovávame transparentne a v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Máte právo na prístup k vašim údajom, na vysvetlenie, ako aj ďalšie nižšie uvedené práva. Ak sa domnievate, že spracovanie nie je v poriadku, môžete podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom. V prípade, že sú vaše údaje nesprávne, máte právo na ich opravu. S prihliadnutím na účely, na ktoré sú údaje spracovávané, máte právo, aby sme neúplné údaje tiež doplnili alebo vymazali, pokiaľ je spracovanie neoprávnené, popr. obmedzili.

Môžete vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v situácii, keď vaše osobné údaje spracovávame na účely priameho marketingu. V takom prípade už vaše osobné údaje nebudeme naďalej takto spracovávať na tento účel.

V prípadoch, keď na spracovanie vašich údajov vyžadujeme váš súhlas, ste oprávnení tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie vašich údajov v čase, keď bol tento súhlas vami platne udelený, ani na spracovanie vašich údajov z iných právnych dôvodov, pokiaľ sa aplikujú (napr. dodržiavanie právnych povinností alebo na účely našich oprávnených záujmov).

6. BEZPEČNOSŤ SPRÁVY ÚDAJOV

Webhosting

Názov: Deluxer Grafikai Kft.

Sídlo: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 13. 1/5

E-mail: info@deluxer.hu

Prevádzkovateľ servera

Názov: DDSWEB Kft.

Sídlo: 2400 Dunaújváros, Lajos király krt. 10. 4/1.

Identifikačné číslo organizácie: 07-09-019753

Daňové identifikačné číslo: 23115727-2-07

Zodpovedná osoba: Mándi Zsolt

Tel. číslo: +36 20 41 41 875

E-mail: info@ddsweb.hu

Webová stránka: www.ddsweb.hu

Prevádzkovateľ chráni údaje najmä pred neoprávneným prístupom, úpravami, prenosom, zverejnením, vymazaním, ako aj pred náhodným zničením a poškodením.

Prevádzkovateľ údajov spolu s prevádzkovateľom servera zaisťuje bezpečnosť údajov technickými a organizačnými opatreniami, ktoré poskytujú úroveň ochrany zodpovedajúcu rizikám spojeným so správou údajov.

7. PASÍVNE POSKYTOVANÉ INFORMÁCIE – COOKIES

Pri pohybe vo webovej prezentácii môžu byť isté informácie pasívne zhromažďované (t.j. získané bez toho, aby boli aktívne poskytnuté z vašej strany) za použitia rôznych technológií (ako napríklad cookies, javascriptové meracie systémy, najmä Google Analytics a štandardné logovanie vašich HTTP požiadaviek na strane serveru). Váš internetový prehliadač (browser) automaticky odovzdáva týmto stránkam niektoré z uvedených anonymných informácií, napr. URL webového portálu či vyhľadávača, ktorý ste práve opustil/a (tzv. Referrer URL), vašu IP adresu, verziu browseru a operačného systému, ktorý Váš počítač momentálne používa, východzie nastavenie jazyka, prípadne informácie o nainštalovaných doplnkoch Vášho prehliadača. Tieto stránky vyžadujú pre svoje fungovanie ukladanie cookies vo vašom prehliadači. Môžete ho nastaviť tak, aby vás informoval v momente, keď sú cookies zaslané, prípadne celkom odmietnuté alebo zakázané, no aj tak však určité časti týchto webových stránok nemusia bez cookies správne fungovať.

Čo sú súbory cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odoslané zo servera pri návšteve webových stránok a sú ukladané v zariadení užívateľa, ktoré má pripojenie na internet (počítač, telefón, smartphone, tablet).

Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, dobu platnosti a kľúč s hodnotou. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies zo zariadenia užívateľa a tieto informácie odošle späť na server webovej stránky, ktorá cookies vytvorila. Súbory cookies nepoškodzujú zariadenie užívateľov.

Na stránkach môžu byť používané dva druhy súborov cookie, ktoré sa nazývajú „súbory cookie relácie” (alebo tzv. „dočasné súbory cookie“) a „trvalé súbory cookie”. Súbory cookie relácie sú dočasné súbory cookie, ktoré zostávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalý súbor cookie zostane vo vašom zariadení oveľa dlhšie alebo kým ho manuálne neodstránite (doba, počas ktorej zostane súbor cookie vo vašom zariadení, bude závisieť na dobe trvania alebo „životnosti“ príslušného súboru cookie).

Rozdelenie cookies podľa účelu

• Základné cookies (predvoľby a zabezpečenie)

Tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku našej webovej stránky a umožňujú používanie základných funkcií ako napr. zapamätanie prihlásenia sa do užívateľského konta, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov, uchovávanie obsahu košíka. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našej webstránky.

• Prevádzkové súbory cookie

Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate našu webovú stránku. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a podobne. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu.

• Funkčné súbory cookie (procesy a analytics)

Funkčné súbory cookie nie sú nevyhnutné, ale pomáhajú vylepšiť funkčnosť webových stránok. Tento typ súborov cookie umožňuje, aby si webstránky a aplikácie pamätali vaše voľby (napríklad používateľské meno, jazyk alebo oblasť, v ktorej sa nachádzate) a poskytovali vylepšené, osobne prispôsobené funkcie

Súbory cookie, ktoré používame, rozdeľujeme nasledovne:

A. Dočasné súbory cookies

slúžia napr. po prihlásení sa ku službe na identifikáciu používateľa po dobu prihlásenia. Bez týchto cookies niektoré služby nemusia vôbec fungovať, alebo môže byť ich funkčnosť obmedzená. Dočasné cookies sa pri vypnutí prehliadača automaticky vymažú.

B. Permanentné súbory cookies

(cookies tretích strán – analytické a reklamné využitie) zostávajú uchované v prehliadači dlhšie aj po vypnutí počítača. Dané cookies slúžia teda na zvýšenie užívateľského komfortu pri využívaní online služieb, prípadne slúžia na štatistické alebo reklamné účely. Tieto cookies môžu obsahovať anonymný identifikátor vášho prehliadača. Ani permanentné cookies vás sami o sebe neidentifikujú ako jednotlivca, iba identifikujú prístup k stránkam a správanie používateľov pristupujúcich z určitého zariadenia (počítač, tablet, smartphone). Všetky údaje sú anonymné. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači vzhľadom na skutočnosť, že ide tiež o váš osobný údaj.

Ako súbory cookies používame?

Tieto webové stránky používajú súbory cookies pre účely zabezpečenia ich riadne funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické účely v záujme neustáleho zlepšovania nastavenie týchto stránok.

Ako môžem súbory cookies spravovať a zakázať?

Súbory cookie si môže každý užívateľ spravovať vo svojom internetovom prehliadači. Rôzne internetové prehliadače majú rôzne postupy na zakázanie alebo povolenie súborov cookies, ktoré zvyčajne nájdete v ponuke Možnosti alebo Nástroje. Priamo v internetovom prehliadači tak máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies môže však spôsobiť, že nebudete môcť používať niektoré základné funkcie webových stránok.

Ako dlho si informácie ponechávame?

To, ako dlho si získané dáta ponechávame, závisí vždy na príslušnom type cookies. Platnosť súborov typu “session cookies” vyprší hneď po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov (“Flash cookies”), môžu mať platnosť aj niekoľko mesiacov.

Informácie o nastaveniach súborov cookie najpopulárnejších prehľadávačov nájdete na nasledujúcich odkazoch:

8. PLATNOSŤ INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Táto informácia o spracúvaní osobných údajov je platná od: 23.6.2021